Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Žiadosť o povolenie CEMT 2016

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestnej dopravy a regulácie cestnej dopravy, oznamuje, že dopravcovia, ktorí chcú požiadať o licenciu CEMT na rok 2016, majú možnosť podať žiadosť na priloženom formulári. Formulár žiadosti je potrebné pravdivo a úplne vyplniť (počet vozidiel, dátum, pečiatka a podpis konateľa – podnikateľa).

Žiadosti o licenciu CEMT je možné zaslať poštou (platí pečiatka pošty), alebo osobne do podateľne MDVRR SR (platí pečiatka podateľne), najneskôr do 25. novembra 2015, inak nebude žiadosť akceptovaná t.j. nebude zahrnutá do zoznamu žiadateľov, na adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Odbor cestnej dopravy a regulácie cestnej dopravy
Námestie slobody 6
P. O. Box 100
810 05 Bratislava

Prílohy si môžete stiahnuť:

Oznámenie o podávaní žiadostí na rok 2016
Žiadosť o povolenie CEMT na rok 2016

Zdroj: Transservice/ MDVRR

Foto: