Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

WWF a Toyota spoja sily v boji proti klimatickým zmenám a v projekte Living Asian Forest

Svetový fond na ochranu prírody WWF a automobilka Toyota uzavreli päťročnú zmluvu. V rámci tohto partnerstva budú organizácie spolupracovať na presadzovaní ochrany biodiverzity, zvyšovania povedomia o životnom prostredí a urýchľovaní prechodu na spoločnosť s nulovou uhlíkovou stopou.

Toyota je prvým výrobcom automobilov a zároveň prvou japonskou spoločnosťou, ktorá uzavrela globálnu partnerskú zmluvu s WWF. Zmluva vstúpila do platnosti 1. júla 2016.

V rámci tejto zmluvy bude Toyota podporovať projekt „Living Asian Forest – Živý les Ázie“, novú sériu už prebiehajúcich a plánovaných aktivít WWF, zameraných na ochranu tropických lesov a voľne žijúcich živočíchov v Juhovýchodnej Ázii. Projekt sa realizuje na Borneu (Kalimantan) a na Sumatre v Indonézii. V budúcnosti by sa mal projekt rozšíriť aj na širšiu oblasť rieky Mekong.

Projekt sa zameriava aj na zachovanie prírodných zdrojov, akými sú drevo, papier a celulóza, palmový olej a kaučuk. Neudržateľná výroba a nadmerné využívanie týchto komodít patria medzi hlavné príčiny odlesňovania a zvýšeného nebezpečenstva pre ohrozené druhy v týchto regiónoch.

V roku 2016 venuje spoločnosť Toyota na projekt Living Asian Forest jeden milión amerických dolárov a bude ho podporovať aj v nasledujúcich piatich rokoch. Podpora WWF je v súlade s programom Toyota Environmental Challenge 2050, v ktorom si Toyota vytýčila za cieľ dosiahnutie nulovej ekologickej stopy. Projekt Living Asian Forest sa zameria na dosiahnutie jedného zo šiestich vytýčených cieľov: vytvoriť budúcu spoločnosť, ktorá bude žiť v harmónii s prírodou.

Pri očakávanom náraste dopytu po kaučuku, ktorý je hlavnou surovinou na výrobu pneumatík, sa partnerstvo dotýka potreby nastavenia udržateľnosti výroby a využitia kaučuku ako podmienky ochrany lesných ekosystémov. Spoločnosť Toyota si uvedomuje ekologické a sociálne problémy, spojené s produkciou a spracovaním kaučuku, a spolu s výrobcami a záujmovými skupinami sa bude usilovať o nastavenie medzinárodných štandardov a ďalších súvisiacich aktivít, ktoré presadzuje WWF.

Prostredníctvom tohto partnerstva sa WWF a Toyota budú spoločne podieľať aj na budovaní spoločnosti s nulovou uhlíkovou stopou. Kvôli úspešnému splneniu cieľa nulových emisií CO2 v rámci svojho programu Toyota Environmental Challenge 2050 sa firma už pripojila k vedeckej iniciatíve, ktorá sa zameriava na pomoc firmám v boji s klimatickými zmenami.

Didier Leroy, výkonný viceprezident spoločnosti Toyota, prehlásil: „Zdieľame rovnaké vízie ako WWF. Chceme dosiahnuť udržateľnú spoločnosť a zachovať živú planétu pre budúce generácie. Keď sme sa pustili do konkrétnych akcií v rámci nášho programu Environmental Challenge 2050, pochopili sme, že kľúčom k úspechu je spojenie síl s mimovládnymi organizáciami, ktoré patria medzi špičku vo svojom odbore. Naše partnerstvo a projekty, ako je Living Asian Forest, patria medzi najefektívnejšie spôsoby, ako môžu spoločnosti, ako je tá naša, prispieť k pozitívnemu výsledku a osvete zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov, ktorým sa snažíme sprostredkovať význam udržateľného využívania zdrojov.“

Marco Lambertini, generálny riaditeľ WWF International, povedal: „WWF má radosť z toho, že s nami spojila sily spoločnosť Toyota. Spoločne sa budeme snažiť urýchliť akcie potrebné na predchádzanie hrozby ničenia prírodných systémov, od ktorých závisia životy nás všetkých. Vedecké dôkazy hovoria úplne jasne. Snaha o pochopenie a riešenie mnohých ekologických problémov, ktorým čelí dnešný svet, ešte nikdy nebola taká intenzívna. Potrebujeme viac organizácií zo súkromnej sféry, ako je Toyota, ktoré sa neboja zapojiť do hľadania riešenia týchto problémov. WWF oceňuje víziu spoločnosti Toyota a jej snahu pomôcť vytvárať bezpečnejší, zdravší a udržateľnejší svet pre budúce generácie na našej živej planéte.“

Arnold Sitompul, riaditeľ záchranných programov WWF v Indonézii, povedal: „Jedným z najdôležitejších aspektov tohto partnerstva bude posilnenie našej práce pri ochrane tropických lesných ekosystémov na Kalimantane a na Sumatre. Sú nenahraditeľným domovom pre kriticky ohrozené druhy a sú významné aj pre výskum praktických postupov udržateľnosti prírodných zdrojov.“

Zdroj: Transservice/Toyota

Foto: Toyota