Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Vysielanie vodičov: prečo bol zavedený francúzsky zákaz odpočinku vo vozidlách do 3,5 tony?

Francúzske orgány zaslali Európskej komisii informačnú správu, v ktorej vysvetlili všetkým členským štátom dôvod zákazu, spôsoby jeho presadzovania a sankcie za jeho nedodržiavanie.
Zverejnenie francúzskeho zákazu odpočinku vo vozidlách, ktorý vstúpil do platnosti od 4. septembra 2020, spôsobilo v dopravnom priemysle poriadny rozruch a pochybnosti o tom, ako ho pri vzniknutej situácii Covid-19 realizovať. Francúzske orgány preto zaslali informačnú správu Európskej komisii, v ktorej všetkým členským štátom vysvetlili dôvod zákazu, spôsob jeho presadzovania a sankcie za jeho nedodržiavanie.

Prečo Francúzsko zaviedlo nové obmedzenia pre ľahké vozidlá?

Pripomeňme si, že vyhláška č. 2020-1104 z 31. augusta 2020 zaviedla nové sankcie pre dopravcov, ktorí nútia svojich zamestnancov, aby každý deň alebo týždenne vykonávali odpočinok na palube ľahkého vozidla alebo v mieste ubytovania, ktoré neposkytuje bezpečnosť, pohodlie a hygienické podmienky. Podľa vyhlášky je zamestnávateľ potrestaný aj v prípade, ak zamestnanec nedokáže preukázať, že posledné doby odpočinku strávil v dobrých podmienkach.

V liste zaslanom do Bruselu Francúzi vysvetľujú, že vodič, bez ohľadu na to, či je dopravcom zamestnaný na základe pracovnej zmluvy alebo či pracuje na základe samostatnej zárobkovej činnosti, nesmie zostať na palube vozidla do 3,5 tony ani počas dňa ani počas týždenného odpočinku. Tento zákaz sa vzťahuje na spoločnosti so sídlom vo Francúzsku aj v ďalších európskych krajinách.

Francúzsko zaviedlo nové predpisy, ktoré zamestnávateľom ukladajú povinnosť zabezpečiť vodičom primerané ubytovanie mimo vozidla na denný alebo týždenný odpočinok. Podmienky tohto ubytovania musia byť primerané – zamestnávateľ musí zabezpečiť pohodlie, hygienu a prístup k hygienickým zariadeniam.

Preto je výslovne zakázané zdržiavať sa v kabíne ľahkého vozidla, v jeho zadnej časti, v strešných inštaláciách, ako je spacia kabína a v stanoch vedľa  alebo v blízkosti vozidla.

Podľa listu zamestnávateľ zodpovedá za zabezpečenie toho, aby vodič odpočíval v primeraných podmienkach, a za to, že zamestnancovi je za vozidlo zaplatené ekvivalentne za noc.

Aké sú sankcie za nerešpektovanie francúzskeho zákazu?

Za nedodržanie zákona môže dopravná spoločnosť dostať pokutu 1 500 eur, ktorá sa v prípade ďalšieho priestupku môže zvýšiť až na 3 000 eur.

Okrem toho bude pri vozidlách registrovaných mimo Francúzska požadovaná záloha vo výške 750 eur, aby nedošlo k presunu automobilu a vodič mohol pokračovať v ceste na miesto určenia.

TRANSSERVICE sa vždy stará o to, aby poskytoval dopravným spoločnostiam všetky najnovšie informácie pre vodičov a novinkách v európskom dopravnom sektore.

Môžete nás kontaktovať, aby ste získali ďalšie vysvetlenie k najnovšiemu nariadeniu

 

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

info@transservice.sk

TRANSSERVICE, s.r.o.
Z. Kodálya 1422/22
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika