Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Vstup Chorvátska do EÚ umožňuje aj vrátenie DPH

V súvislosti so vstupom Chorvátska do Európskej únie dňa 1. 7. 2013 z pohľadu platiteľov DPH došlo k zmenám pri uplatňovaní zákona o DPH pri zdaniteľných obchodoch s Chorvátskom.

Najčastejšie situácie súvisiace s DPH:

Konštrukcia chorvátskeho IČ DPH  je  HR 99999999999 (kód členského štátu+11 číselných znakov)

Sadzby DPH v Chorvátsku: 

Základná sadzba dane je 25 %. Znížená sadzba dane 10 % je na: Ubytovacie služby, dennú periodickú tlač a časopisy tlačené na papieri.

Vrátenie (refundácia) dane, zaplatenej v Chorvátsku:

Pri vrátení dane z nákupov tovarov a služieb v Chorvátsku do 30.06.2013 je možné žiadosť o vrátenie dane podať len za predpokladu vzájomnej reciprocity medzi dotknutými krajinami.

Keďže Chorvátsko doposiaľ neeviduje žiadnu dohodu o vzájomnej reciprocite so Slovenskou republikou v súvislosti s vracaním dane z pridanej hodnoty pre zdaniteľné osoby identifikované pre DPH, Chorvátsko nebude akceptovať žiadosti o vrátenie dane podané slovenskými platiteľmi dane týkajúce sa obdobia vrátenia dane od 1.1.2013 do 30.6.2013 a požadovanú daň nevráti.

FR SR preto navrhlo prostredníctvom Ministerstva financií SR uzavretie dohody s Chorvátskom o vzájomnej reciprocite pri vracaní dane z pridanej hodnoty.

Ak platiteľ dane kúpi v Chorvátsku po 1.7.2013 tovary a služby, pri ktorých bola oprávnene uplatnená chorvátska daň, môže požiadať o vrátenie dane z týchto nákupov formou podania žiadosti o vrátenie dane elektronickou formou v zmysle § 55f a § 55g zákona o DPH. 

Dodanie tovarov do Chorvátska

Dodanie tovaru platiteľom do Chorvátska od 1.7.2013 pre podnikateľa v Chorvátsku s prideleným IČ DPH, sa považuje za intrakomunitárnu dodávku, ak sú splnené podmienky podľa § 43 zákona o DPH. Platiteľ dane oslobodenú dodávku tovaru uvedie do riadku 15 a 16 daňového priznania a do súhrnného výkazu.

Prijatie služieb z Chorvátska:

Pri prijatí služieb od chorvátskeho dodávateľa sa situácia oproti prvému polroku nijako nemení. Ak je príjemcom tuzemský platiteľ, je povinný zo služby v SR odviesť daň, ktorú si pri splnení podmienok môže následne odpočítať.

Služba vrátenie DPH účtovanej v 27 európskych krajinách je pre Vás rýchla a spoľahlivá cesta, ktorá predstavuje ďalší spôsob, ako udržať Vaše cash-flow v pohybe.

Zdroj: FS SR, Transservice.sk, netky.sk