Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Vozovky na cestách I. triedy majú viac ako 20 rokov

Priemerný vek vozoviek na cestách I. triedy na Slovensku je viac ako 20 rokov. Od roku 2000 pritom podiel úsekov týchto ciest v nevyhovujúcom až havarijnom stave vzrástol dva a pol násobne. V súčasnosti je v takomto stave vyše polovica ciest I. triedy.

A to sa na nich uskutočňuje približne 50 % všetkých dopravných výkonov v krajine.

Vyplýva to zo Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 z dielne rezortu dopravy, ktorý prijala vláda SR. Podľa materiálu je takýto stav dôsledkom nedostatočného financovania údržby zmienených ciest. V krajine chýba súvislá cyklická údržba, riešia sa len havarijné stavy. Ich nárast je potom medziročne vyšší ako dĺžka upravených úsekov.

Z prehliadok ciest I. triedy z roku 2011 napríklad vyplýva, že 1517,9 kilometra (km) je v nevyhovujúcom stave. To predstavuje 47,6 %. Ďalších 198,6 km čiže 6,2 % je v havarijnom stave. Celková dĺžka ciest uvedenej kategórie je pritom 3188 km.

Takéto cesty sú potom degradované pre nevyhovujúcu únosnosť alebo rozpad povrchu a konštrukcie. Ich uvedenie do prevádzkyschopného stavu si vyžaduje nákladnejšie opatrenia, v niektorých prípadoch až úplnú rekonštrukciu vozovky. „Tento stav je jednoznačne spôsobený oneskorovaním cyklickej obnovy vozoviek,“ zhodnotilo ministerstvo v stratégii.

V krajine sa vždy kládol dôraz najmä na dobudovanie siete diaľnic a rýchlostných ciest, cesty I. triedy sú ale stále nosnou časťou cestnej siete. Preto by sa im podľa stratégie mala venovať náležitá pozornosť.

V dokumente sa napríklad uvádza, že v roku 2014 je potrebné investovať do údržby a opráv ciest I. triedy sumu 63,7 milióna eur. Na rok 2015 je potrebných takmer 65 miliónov eur a na rok 2016 už 66,4 milióna eur. „Finančné prostriedky na opravy a údržbu ciest I. triedy v rozpočte verejnej správy vyčlenené nie sú v súlade s reálnymi potrebami,“ zhodnotil ale rezort v stratégii. Preto bude potrebné v nasledujúcich rozpočtových rokoch hľadať ďalšie možnosti jej financovania.

Zdroj: netky.sk

Foto: Ilustračné, internet