Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Volvo XC90 uvádza systém ochrany pred zídením z cesty

Štandardná bezpečnostná výbava úplne nového Volva XC90 zahŕňa svetovú novinku – balíček na ochranu pri neúmyselnom zídení z cesty. Riešenia zamerané na tento častý, komplikovaný typ nehôd posúvajú spoločnosť Volvo Cars o ďalší krok bližšie k naplneniu vízie, že do roku 2020 bude schopná vyrábať automobily, v ktorých nikto neutrpí smrteľné ani vážne zranenia.

„Podstata nášho riešenia spočíva v snahe o udržanie cestujúcich na svojich miestach a v zakomponovaní unikátnej konštrukcie sedadiel pohlcujúcej energiu. Cieľom je eliminovať poranenia chrbtice, ktoré predstavujú pomerne častý a vážny následok nehôd spôsobených zídením vozidla z cesty,“ hovorí prof. Lotta Jakobssonová, hlavná technická špecialistka na bezpečnosť v stredisku na výskum bezpečnosti spoločnosti Volvo Cars.

Zídenie z cesty je pomerne bežný druh nehody s rôznymi možnými príčinami, ako napríklad nepozornosť či únava vodiča alebo zlé počasie. Napríklad v USA tvoria nehody spôsobené zídením z cesty polovicu všetkých smrteľných dopravných nehôd a vo Švédsku predstavujú nehody bez účasti iného vozidla tretinu všetkých nehôd osobných automobilov so smrteľnými alebo vážnymi následkami.

Neúmyselné zídenie z cesty zároveň predstavuje veľmi zložitý dej, pri ktorom sa cestujúci pohybujú v rôznych nepredvídateľných smeroch, čo kladie veľké nároky na interiérové bezpečnostné prvky.

Mimo akéhokoľvek hodnotiaceho programu
Zatiaľ neexistujú žiadne povinné ani iné hodnotiace testy zamerané na skúmanie schopnosti automobilov zvládať nehody spôsobené zídením z cesty. „Snaha o bezpečnosť by nemala byť len o prechádzaní testami či zbieraní vysokých známok v hodnoteniach,“ hovorí Lotta Jakobssonová. „Je to o skúmaní, ako a prečo dochádza k nehodám a zraneniam, a o následnom vývoji preventívnych technických riešení. Aby sme mohli naplniť našu „víziu 2020“, musíme myslieť na všetky druhy nehôd, ktoré sa bežne stávajú.“

Zranenia chrbtice ako častý následok nehôd spôsobených zídením vozidla z cesty
Spektrum zranení pri automobilových nehodách sa za posledné roky zmenilo. Vďaka neustálemu vývoju konštrukcie karosérií a zavádzaniu rôznych špecializovaných bezpečnostných systémov sa za posledných niekoľko desaťročí podarilo výrazne zlepšiť bezpečnosť automobilov. Riziko vážneho alebo smrteľného zranenia v nových vozidlách Volvo je o viac ako dve tretiny nižšie než vo vozidlách konštruovaných v 70. rokoch minulého storočia.

Avšak napriek tomuto celkovému zníženiu rizika zranenia sa nepodarilo znížiť početnosť zranení hrudnej a driekovej chrbtice – a tieto zranenia prevažujú práve pri zídení vozidla z cesty, viacnásobných nárazoch a viacnásobných kolíziách.

„Analýzou našich rozsiahlych údajov o nehodách sme zistili, že pri prenášaní sily cez chrbticu má dôležitý vplyv poloha tela cestujúceho. V niekoľkých prípadoch ovplyvnil vážnosť zranení výrazný ohyb tela cestujúceho. Klinovité zlomeniny prednej časti stavcov v dôsledku kombinácie axiálnej záťaže a ohybu sú spolu s kompresívnymi zlomeninami najčastejším druhom zranenia chrbtice pri neúmyselnom zídení vozidla z cesty,“ hovorí Lotta Jakobssonová.

Zatiahnutie bezpečnostných pásov a tlmenie nárazov
Riešenie na ochranu pri neúmyselnom zídení z cesty v úplne novom modeli XC90 obsahuje dva kľúčové prvky:

• Na základe signálov z vyspelej senzorovej sústavy vozidla dokáže systém zistiť, že vozidlo zišlo z cesty. Bezpečnostné pásy na predných sedadlách sa elektricky čo najsilnejšie zatiahnu, aby cestujúcich udržali na mieste. Navíjací mechanizmus dokáže bezpečnostný pás zaťahovať rýchlosťou 1 mm/ms, čo znamená, že pás sa môže stiahnuť o 100 mm len za 0,1 sekundy. Bezpečnostné pásy ostávajú pevne zatiahnuté, kým je vozidlo v pohybe.
• Medzi sedadlom a jeho podstavcom sa nachádza deformačný prvok, ktorý mechanicky absorbuje energiu nárazu vo zvislom smere pri tvrdom dopade vozidla na terén, a tým pomáha predchádzať poraneniam chrbtice.

„Udržaním cestujúceho vo vzpriamenej polohe pri súčasnom stlmení nárazu možno vertikálne zaťaženie pôsobiace na telo cestujúceho zmenšiť až o tretinu. To výrazne prispieva k zníženiu rizika najvážnejších a najbežnejších poranení chrbtice v takýchto situáciách,“ hovorí Lotta Jakobssonová.

Tri metódy na kompletné preverenie vozidiel
Na základe údajov z reálnych nehôd vyvinula spoločnosť Volvo Cars tri metódy, ktoré kompletne preveria vlastnosti vozidiel pri rôznych simulovaných nehodách na testovacej dráhe. Tieto testy, nazvané „priekopa“, „let vzduchom“ a „hrboľatý terén“, umožňujú vyhodnotiť následky rôznych scenárov pri neúmyselnom zídení z cesty.

Pri teste „let vzduchom“ vozidlo schádza z cesty pri rýchlosti napríklad 80 km/h. Po úvodnom voľnom lete vozidlo pristáva na hladkom povrchu a pokračuje v jazde. Výškový rozdiel 80 cm spôsobí tvrdý dopad na kolesá, pri ktorom vznikajú veľké vertikálne sily, porovnateľné so silami pôsobiacimi na pilota bojového lietadla pri katapultovaní.

Test „priekopa“ simuluje odskok vozidla, ktoré vojde kolesami do 80 cm hlbokej priekopy pri ceste a narazí na jej protiľahlý breh, pričom vznikajú veľké zvislé sily. Test „hrboľatý terén“ simuluje jazdu po veľmi nerovnom teréne, pri ktorej sa vozidlo výrazne nakláňa zboka nabok a súčasne vznikajú vertikálne aj pozdĺžne pohyby.

Ľudí pri týchto testoch nahrádzajú testovacie figuríny. Najvyspelejšia figurína menom „Thor“ má zdokonalenú, flexibilnú oblasť pliec, ktorá umožňuje realistickejšie simulovať pohyby ľudského tela pri zídení vozidla z cesty.

Jedinečná skúšobná stolica
Okrem metód na kompletné otestovanie vlastností vozidiel pri nehodách vyvinula spoločnosť Volvo Cars aj flexibilnú, mnohoúčelovú skúšobnú stolicu. Tá umožňuje skúmať účinnosť prvkov, ktoré pri nehode udržiavajú cestujúcich v správnej polohe. Automobilové sedadlo a bezpečnostný pás sú namontované na viacosovom priemyselnom robotovi. Robot, ktorý sa používa v kombinácii s testovacou figurínou, sa dá naprogramovať tak, aby simuloval pohyby cestujúceho pri každej z troch testovacích metód používaných na testovacej dráhe, ale aj pri akomkoľvek inom scenári zídenia z cesty. (Robot je opísaný v samostatnej tlačovej správe.)

Technológie pomáhajúce vodičovi predchádzať zídeniu z cesty
„Samozrejme, sústredíme sa aj na technológie, ktoré vodičom pomáhajú predchádzať samotnému zídeniu z cesty. Konkrétne na toto sú zamerané dva systémy v úplne novom Volve XC90: asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LKA) a systém kontroly pozornosti vodiča (DAC),“ hovorí Lotta Jakobssonová.

Systém LKA pomáha vodičovi zostať v jazdnom pruhu tým, že pôsobí potrebnou silou na volant, keď vozidlo začína bez úmyslu vodiča opúšťať jazdný pruh. Systém DAC sleduje správanie vodiča a upozorňuje ho, keď javí známky únavy či nepozornosti. V úplne novom Volve XC90 je tento systém rozšírený o novú funkciu navádzania na najbližšie odpočívadlo.

Volvo XC90 crash test Volvo XC90 crash test Volvo XC90 crash test Volvo XC90 crash test X-ray of injured spine

Zdroj: Transservice/Volvo

Foto: Volvo/Youtube