Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Toyota zistila, že inteligentný ultrazvukový lokátor zníži nehody pri parkovaní až o 70%

Výrazné zníženie nehôd v dôsledku zošliapnutia nesprávneho pedála alebo pri cúvaní vozidiel na parkoviskách

Spoločnosť Toyota Motor Corporation dokončila štúdiu dopravných nehôd na parkoviskách s tromi svojimi modelmi (Alphard, Vellfire a Prius) vybavenými inteligentným ultrazvukovým lokátorom (ICS). Štúdia vplyvov systému ICS na nehodovosť prebiehala 18 mesiacov1. Zmyslom systému ICS je napomôcť predchádzať nehodám na parkoviskách, prípadne ich následky zmierňovať. Do štúdie boli zahrnuté údaje o cca 2 500 nehodách nahlásených poisťovniam, ktoré evidujú poistky približne pre 60 tisíc vyššie spomínaných modelov vozidiel. Štúdia ukázala, že počet nehôd v dôsledku zošliapnutia nesprávneho pedála sa znížil približne o 70 %2, resp. počet nehôd v súvislosti s cúvaním poklesol približne o 40 %.

Výsledky štúdie nehodovosti:

• Vďaka ICS poklesol počet nehôd spôsobených zošliapnutím nesprávneho pedála o zhruba 70%

• Počet nehôd pri cúvaní poklesol u vozidiel s ICS o cca 40 %

Poznámky:

U vozidiel idúcich vpred nebol v nehodovosti preukázaný jednoznačný rozdiel. Modelové rady zahrnuté do štúdie: Alphard, Vellfire, Prius

Zahrnuté do štúdie: cca 63 tis. vozidiel, z toho 26 tis. vybavených systémom ICS (42 %)

20161226-01-01 20161226-01-02-en-1

Integrovaná bezpečnosť

Systém ICS využíva ultrazvukový lokátor na rozpoznávanie prekážok v prípadoch náhleho rozjazdu vozidla pri zošliapnutí nesprávneho pedála, čím napomáha zmierňovať škody v dôsledku kolízie s prekážkou. Modely Alphard, Vellfire a Prius, uvedené na trh v roku 2015, boli vybavené ďalšími senzormi so schopnosťou rozpoznať prekážky na väčšiu vzdialenosť. Týmto sa rozšíril celkový detekčný rozsah systému. Súčasne bol vylepšený softvér používaný týmto systémom4. Systém ICS vďaka tomu dokáže zmierniť škody v dôsledku stretu s prekážkou pri chybnom zošliapnutí pedála. Napomáha zamedzovať nehodám s inými vozidlami a prekážkami, resp. zmierňovať prípadné škody pri pomalej jazde na parkovisku alebo vjazde na parkovacie miesto aj v situáciách, keď k nesprávnemu zošliapnutí pedála nedôjde.

Toyota chce prispieť k úplnému vylúčeniu zranení a nehôd so smrteľnými následkami. Z toho dôvodu posilňuje vývoj bezpečnejších automobilov aj technológií na základe koncepcie tzv. Integrovaného riadenia bezpečnosti5 a sústavne realizuje opatrenia na spojenie ľudí, vozidiel a dopravnej infraštruktúry.

1 Január 2015 až jún 2016

2 Nehody spôsobené chybným zošliapnutím pedála sa zisťovali na základe hlásenia zákazníkov.

3 Štúdia skúmala rozdiely medzi vozidlami so systémom ICS a vozidlami bez tejto bezpečnostnej technológie. Rozdiel v nehodovosti bol potvrdený na úrovni významnosti vyššej ako 90%.

4 Modelové rady vozidiel s rovnakým typom systému ICS: Allion, Alphard, Vellfire, Prius, Premio, Lexus RX

5 Prístup založený na myšlienke optimálnej podpory vodiča vo všetkých fázach prostredníctvom integrácie, namiesto rozvíjania jednotlivých palubných bezpečnostných technológií a systémov samostatne

Zdroj: Transservice/Toyota

Foto: Toyota