Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Toyota predstavuje zdokonalené systémy na podporu parkovania

Toyota Motor Corporation zdokonalila svoj inteligentný ultrazvukový lokátor ICS (Intelligence Clearance Sonar), ktorý pomáha predchádzať nehodám pri parkovaní alebo rozjazde vozidla, prípadne zmierňovať ich následky.

Okrem toho bol systém panoramatického sledovania situácie v okolí vozidla doplnený o nový režim zobrazovania, prostredníctvom ktorého môže vodič pred rozjazdom vozidla ľahko skontrolovať okolie. Toyota má v pláne nasadzovať modernizované systémy do svojich modelov uvádzaných v roku 2015.

Inteligentný ultrazvukový lokátor (ICS systém)
Súčasná verzia systému ICS od Toyoty dokáže zaznamenať prekážky a pomáha predchádzať nehodám spôsobeným rýchlou akceleráciou po neúmyselnom zošliapnutí plynového pedála, prípadne zmierňovať ich následky. Nový systém ICS obsahuje vyšší počet senzorov a je schopný rozpoznať prekážky vo väčšej vzdialenosti; oblasť sledovaná týmto systémom sa vďaka tomu zväčšila v pozdĺžnom aj priečnom smere.

Okrem toho sa podarilo vylepšiť aj riadiacu logiku pomáhajúcu predchádzať nehodám alebo zmierňovať následky zrážok s blízko stojacimi vozidlami či prekážkami v situáciách, keď príčinou nie je neúmyselné použitie plynového pedála, napr. pri pomalej jazde na parkovisku alebo pri výjazde z tesného parkovacieho miesta.

Inteligentný parkovací systém (IPS) od Toyoty teraz využíva systém ICS na predchádzanie nehodám alebo zmierňovanie následkov zrážky prostredníctvom automatického brzdenia. Okrem toho je k dispozícii aj funkcia na podporu viacfázového otáčania, ktorá automaticky reguluje riadenie v tesných parkovacích priestoroch, kde je potrebné opakovane jazdiť obidvomi smermi. Ďalšia čiastočne automatizovaná1 funkcia pomáha pri výjazde z pozdĺžnych parkovacích miest v situáciách, keď ostáva len malý priestor pred vozidlom a za ním.

Panoramatické sledovanie situácie v okolí vozidla
Funkcia panoramatického sledovania situácie v okolí vozidla (Panoramic View Monitor), ktorá doteraz zobrazovala vozidlo z vtáčej perspektívy na displeji navigačného systému, bola rozšírená o nový režim zobrazovania „cez priehľadné vozidlo“. Stlačením tlačidla môže vodič prepínať medzi režimom dynamického zobrazenia (Moving View), ktoré zachytáva pohľad na vozidlo z vtáčej perspektívy, a režimom zobrazovania „cez priehľadné vozidlo“ (See-through View), keď vodič vidí bezprostredné okolie zo svojej vlastnej perspektívy, ale tak, akoby jeho automobil bol priehľadný. Oproti režimu zobrazenia z vtáčej perspektívy sa pri zobrazovaní „cez priehľadné vozidlo“ prekážky javia väčšie, vďaka čomu sa dajú jednoduchšie a lepšie rozpoznať.

Cieľom uvedených vylepšení systémov Toyota na podporu parkovania je zvýšiť bezpečnosť pohybu na parkoviskách, kde dochádza približne k 30 % nehôd s majetkovými škodami.
Toyota zastáva názor, že najvyššou métou spoločnosti snažiacej sa o mobilitu je úplne eliminovať smrteľné i bežné zranenia v dôsledku dopravných nehôd. Toyota prostredníctvom svojej „koncepcie integrovaného riadenia bezpečnosti“ nastoľuje budúce smerovanie vývoja bezpečnostných technológií i samotných vozidiel. Uvedená koncepcia pokrýva všetky aspekty riadenia; integruje jednotlivé bezpečnostné technológie a systémy vozidla, namiesto ich niekdajšieho vnímania ako nezávisle fungujúcich jednotiek. Tento prístup sa odráža aj na aktivitách výskumu a vývoja zameraných na bezpečnostné prvky a systémy.

Toyota je pevne odhodlaná riešiť celý rad iniciatív v oblasti dopravnej bezpečnosti, od vývoja stále bezpečnejších vozidiel a technológií cez podporu vytvárania bezpečného dopravného prostredia až po zapájanie sa do rôznych vzdelávacích aktivít.

20141120-02-02 20141120-02-05-en 20141120-02-06

Zdroj: Transservice/Toyota

Foto: Toyota