Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Pozor na nové pravidlá v medzinárodnej preprave! Ako získať licenciu na nákladnú dopravu do 3,5t?

Nové povinnosti pre medzinárodných dopravcov vstúpia do platnosti už 21.5.2022. Vozidlá s hmotnosťou od 2,5 do 3,5 tony (vrátane prívesu) musia mať od tohto termínu vydanú takzvanú licenciu Spoločenstva. Zmeny vyplývajú z európskej legislatívy.

„Nové nariadenia majú zjednotiť pravidlá v rámci celej EÚ, je to súčasť takzvaného Balíka mobility. Chcem uistiť tých, ktorí podnikajú v preprave tovaru len u nás doma na Slovensku, že pre nich sa podmienky nijako nemenia, naďalej môžu podnikať podľa živnostenského zákona,“ povedal na margo nových pravidiel minister dopravy Andrej Doležal.

Zákon č.  397/2021  Z.  z. nadobudol účinnosť od 21. februára 2022. V prípade vozidiel používaných na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony bude na licencii Spoločenstva alebo overenej kópii  uvedený záznam  v časti „Osobitné poznámky“  „≤ 3,5 t“. Vnútroštátna preprava tovaru do 3,5 ton môže byť  naďalej vykonávaná podľa živnostenského zákona.

Okrem toho, že podnikatelia a firmy musia mať vydanú licenciu Spoločenstva, v každom vozidle musí byť jej overená kópia. Ak budú dopravcovia jazdiť v zahraničí naďalej bez tejto licencie, môžu ich v ostatných členských štátoch únie pokutovať. Licenciu udeľujú okresné úrady v sídle kraja.

Od 21.5.2022 sa menia aj podmienky finančnej spoľahlivosti. Podnikatelia musia preukázať spoľahlivosť v hodnote aspoň 1 800 eur na prvé používané vozidlo s hmotnosťou od 2,5 do 3,5 tony a 900 eur na každé ďalšie vozidlo tejto kategórie.

Zároveň chceme verejnosť ubezpečiť, že medializovaná povinnosť mať vo vozidlách od 2,5 do 3,5 tony tachograf bude platná až od 1. júla 2026. S účinnosťou od 1. júla 2026 preprava tovaru v rámci medzinárodnej dopravy, kde maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 2,5 ton (v súčasnosti táto povinnosť platí nad 3,5 ton) bude musieť byť vykonávaná vozidlom, ktoré bude mať namontovaný tachograf. Táto povinnosť sa bude týkať aj nových vozidiel ktorých prvá evidencia bude od 1. júla 2026 ale zároveň sa to bude týkať už aj vozidiel v prevádzke.

Podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy, musia:

  • mať skutočné a stabilné miesto usadenia v členskom štáte,
  • byť bezúhonné,
  • preukázať zodpovedajúcu finančnú spoľahlivosť a
  • požadovanú odbornú spôsobilosť.

Finančná spoľahlivosť

V tejto súvislosti sa mení aj finančná spoľahlivosť a to podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou, ktorá presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony, musia preukázať finančnú spoľahlivosť v hodnote aspoň:

a) 1 800 EUR pre prvé používané vozidlo;

b) 900 EUR za každé ďalšie používané vozidlo.

Pre podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy vozidlami nad 3,5 tony a budú žiadať aj pre vozidlá od 2,5 tony do 3,5 tony musia preukázať finančnú spoľahlivosť  v hodnote aspoň:

a)  9 000 EUR pre prvé používané motorové vozidlo;
b)  5 000 EUR za každé ďalšie používané vozidlo alebo jazdnú súpravu, ktoré majú najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť presahujúcu 3,5 tony, a
c) 900 EUR za každé ďalšie používané vozidlo alebo jazdnú súpravu, ktoré majú najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť, ktorá presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony.

Odborná spôsobilosť

S platnosťou od 21. mája 2022 musia všetci prevádzkovatelia, ktorí používajú motorové vozidlá alebo jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony disponovať odbornou spôsobilosťou v cestnej nákladnej doprave.

Skúšky odbornej spôsobilosti  pôjdu v rovnakom režime pre všetkých tak, ako doteraz.

Okresný úrad v sídle kraja môže oslobodiť od skúšky toho, kto pred 20. augustom 2020 v niektorom členskom štáte sústavne počas najmenej desiatich rokov riadil podnik cestnej dopravy; to platí len na účely udelenia licencie Spoločenstva podniku nákladnej cestnej dopravy, ktorý prevádzkuje len motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony. Ten kto nie je oslobodený od skúšky tak skúšku musí absolvovať s tým, že po úspešnom ukončení skúšky okresný úrad v súlade s § 6 ods. 9 zákona č. 56/2012 Z. z. vydá na základe písomnej žiadosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Toto osvedčenie o odbornej spôsobilosti nebude mať žiadne obmedzenie čiže bude platiť  aj pre nákladné  motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do aj nad 3,5 tony.

EUROLICENCE
Od 21. mája 2022 podliehajú povinnosti mať vo vozidle kópiu Eurolicence vozidla a súpravy s prípustnou hmotnosťou naloženého vozidla nad 2,5 tony.

Výdajom Eurolicencií sú v SR poverené Krajské úrady – odbory dopravy. Eurolicencie sú vydávané na dobu až 10 rokov.

 

Prechodné ustanovenia na vybavenie povolení a licencií je od 21. 02. 2022 do 21. 05. 2022.

Podmienky na vykonávanie vnútroštátnej cestnej nákladnej dopravy od 2,5 t do 3,5 t sa nemenia.

 

Kontaktujte team TRANSSERVICE a my Vám pomôžeme získať licenciu aj povolenie na nákladnú dopravu.

Odrádza Vás množstvo starostí a vybavovania? Nechajte to na nás.

Neváhajte nás kontaktovať.