Viac info" />

Ochrana osobných údajov

OBOZNÁMENIE DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kontaktný formulár – elektronicky (pri BP nutné oznámenie)

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

 • Názov prevádzkovateľa: TRANSSERVICE, S.R.O.
 • Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36269778
 • Obec a PSČ: SLÁDKOVIČOVO 925 21
 • Ulica a číslo: Z. Kodálya 1423/23
 • Štát: Slovenská republika
 • Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene): Ing. Katarína Vinceová – konateľ

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Účel spracúvania osobných údajov: Evidencia klientov prostredníctvom webového kontaktného formulára, za účelom zaslania odpovede na položenú otázku
 • Právny základ spracúvania osobných údajov:  a)  Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Okruh dotknutých osôb: a)  klienti
 • Zoznam osobných údajov (alebo rozsah): meno, priezvisko, email, bydlisko, telefónne číslo

IV. POSKYTOVANI OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • TRETIE STRANY – Právny základ:
 • PRÍJEMCOVIA – Právny základ:
 • SPROSTREDKOVATELIA – Právny základ:
  •  – Zmluva
 • PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV – Právny základ:

V. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VI. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

 • Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
 • Právo na opravu osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • Právo na prenos svojich osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.