Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

NOVÉ USMERNENIA: Legislatíva balíka mobility a jeho ZMENY

Balík opatrení pre mobilitu bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie 31.07.2020.

Balík pozostáva z nariadenia upravujúceho prístup na trh cestnej nákladnej dopravy a na povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy alebo prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy; nariadenie o maximálnej práci a minimálnych dobách odpočinku vodičov a určovaní polohy pomocou tachografov; a smernicu, ktorá reviduje požiadavky presadzovania a ustanovuje pravidlá vysielania vodičov.

Zatiaľ čo väčšina nových pravidiel bude platná do 18 mesiacov (marec 2022), zmeny v pravidlách o časoch jazdy, prestávkach a dobách odpočinku nadobudli platnosť od 20.08.2020.

Zhrnutie niektorých hlavných ustanovení z balíku mobility:

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 z 15. júla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálny denný a týždenný čas jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy pomocou tachografu

20. augusta 2020 – Uplatňovanie nových pravidiel týkajúcich sa času jazdy

___________________________________________________________________________________

Návrat vodiča do operačného strediska zamestnávateľa alebo do miesta bydliska každé 3/4 týždne

Dopravné podniky / spoločnosti organizujú prácu vodičov tak, aby sa vodiči v medzinárodnej nákladnej doprave mohli vrátiť domov do krajiny pôvodu *, a to na každé obdobie 3 alebo 4 po sebe nasledujúce týždne.

* „(…) sa môžu vrátiť do operačného strediska zamestnávateľa, kde začína doba týždenného odpočinku vodičov, alebo do členského štátu, v ktorom je zamestnávateľ usadený, alebo sa vrátiť do miesta bydliska vodičov. „

Pravidelný týždenný odpočinok (najmenej 45 hodín) musíte stráviť mimo vozidla.

Vo vozidle sa nesmie čerpať povinná doba týždenného odpočinku dlhšia ako 45 hodín.

Pravidelné týždenné doby odpočinku musia byť čerpané vo vhodnom ubytovaní hradenom spoločnosťou

• Vodiči môžu nastúpiť na 2 po sebe nasledujúce skrátené týždenné odpočinky, ktoré sú poskytované v 4 po sebe nasledujúcich týždňoch; minimálne 2 pravidelné týždenné (48 hodín) odpočinky a 2 skrátené týždenné odpočinky (24 hodín).

NOVÁ MOŽNOSŤ: čerpať dve po sebe idúce skrátené doby týždenného odpočinku (24 hodín) pre vodičov v medzinárodnej prepravy tovaru pod podmienkou, že sa vodič vráti späť domov počas 3 po sebe nasledujúcich týždňov.

Nová možnosť prekročenia denného a týždenného času jazdy. Vodiči môžu za určitých podmienok prekročiť svoj denný alebo týždenný čas jazdy (o 1 alebo 2 hodiny), aby sa dostali do miesta bydliska alebo do operačného strediska zamestnávateľa.

• 56-dňové kontrolné obdobie (platné od 31.12.2024).

Marec 2022 – prístup na trh + kabotáž + pravidlá zverejňovania

___________________________________________________________________________________

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v sektore cestnej dopravy

Obmedzenia kabotáže. Prevádzka kabotáže je v súčasnosti obmedzená na maximálne 3 prevádzky počas 7 dní. Nakoniec pravidlá kabotáže musia zostať rovnaké (7 dní – 3 prevádzky), bude však stanovená štvordňová čakacia doba (to isté vozidlo už nebude môcť počas tejto čakacej doby vstúpiť do tej istej krajiny).

Ochladzovacie obdobie 4 dni. To znamená, že dopravca bude môcť v priebehu nasledujúceho sedemdňového kalendára vykonať najviac tri kabotážne prepravy, vodič však nebude môcť vykonať inú kabotáž na území tej istej krajiny, pričom lehota na zváženie je najmenej štyri  dni. Zavedú sa dni, počas ktorých bude možné v rovnakej krajine s rovnakým nákladným autom uskutočniť ďalšiu kabotážnu prepravu. Kamión bude bez práce.

• Povinnosť vracať nákladné vozidlá do operačného strediska spoločnosti každých 8 týždňov. (návrat nákladného vozidla, nie vodič)

Prístup na trh: V boji proti schránkovým spoločnostiam budú musieť dopravné spoločnosti preukázať svoju hlavnú činnosť v členskom štáte usadenia prostredníctvom:

a) ktorá má efektívne a stabilné sídlo v členskom štáte, v ktorom uchováva originál základných obchodných dokladov, najmä svojich účtovných dokladov, zmlúv o preprave, dokladov týkajúcich sa vozidiel, dokladov personálneho riadenia, dokladov obsahujúcich údaje týkajúce sa doby jazdy a čas odpočinku.

b) s primeranou finančnou pozíciou: podnik na základe ročnej účtovnej závierky overenej audítorom preukáže, že každý rok má k dispozícii kapitál v celkovej výške najmenej: 9 000 EUR, ak sa používa iba jedno vozidlo, a EUR 5 000 pre každého použité ďalšie vozidlo (viac ako 3,5 tony) a 900 EUR za každé ďalšie použité vozidlo väčšie ako 2,5 tony, ale nepresahujúce 3,5 tony;

c) s požadovanou odbornou spôsobilosťou

Jún 2022 – Licencia a tachografy pre dopravcov s flotilou od 2,5 t do 3,5 t

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa ustanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa smernice 96/71 / ES a smernice 2014/67 / EÚ o vysielaní vodičov v cestnej doprave

• Uplatňovanie nových pravidiel vysielania v medzinárodnej cestnej doprave. Nové pravidlá vysielania sa vzťahujú na všetku medzinárodnú dopravu a kabotáž, vyňatie dvojstranných prepravných operácií tovaru a cestujúcich a tranzit, kombinované prepravy (ak sa vykonávajú v rámci dvojstranných operácií) a tranzit.

Zákony o minimálnej mzde sa stávajú záväznými pre všetky členské štáty Európskej únie. Zatiaľ čo dopravné spoločnosti vysielajú vodičov na prácu do iného členského štátu EÚ, musia platiť rovnakú mzdu ako miestnemu vodičovi v členskom štáte.

 

Neváhajte nás kontaktovať, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zákonov Macron vo Francúzsku, WaGWEU v Holandsku, LSD-BG v Rakúsku alebo MiLoG v Nemecku alebo akejkoľvek inej služby vysielania vodičov, ktorú poskytujeme.

Telefón : +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421(0)902 624 876 alebo +421(0)918 426 863
Email: info@transservice.sk