Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy
Nissan X-Trail 2.0-litre diesel

Nissan je súčasťou projektu NEXT-E na podporu elektromobility v strednej a východnej Európe

Projekt NEXT-E na získanie najväčšieho grantu na elektromobilitu od Európskej komisie v záujme urýchlenia rozširovania infraštruktúry na nabíjanie elektromobilov vo východnej a strednej Európe.

23. júna 2017 Európska komisia informovala, že projekt NEXT-E bol vybraný na financovanie z programu EK s názvom Connecting Europe Facility (CEF) s odporúčaným spolufinancovaním v objeme 18,84 milióna EUR z grantu na projekt CEF v oblasti elektromobilov. V rámci projektu NEXT-E sa nainštaluje 222 multištandardných rýchlonabíjacích staníc (50 kW) a 30 ultranabíjacích staníc (150-350 kW) spolu so základnou sieťou a niekoľkými koridormi základnej siete TEN-T, čím vznikne kľúčová infraštruktúra na nabíjanie elektromobilov v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, v Slovinsku, v Chorvátsku a v Rumunsku. Projekt bol vybraný spomedzi 152 ďalších úspešných dopravných projektov z pôvodného celkového počtu 349 dopravných projektov, pri ktorých sa uplatnilo spolufinancovanie z CEF v celkovej výške 7,5 miliardy EUR.

Projekt NEXT-E predstavuje dobrý model unikátnej spolupráce štyroch vedúcich skupín v elektrárenskom, ropnom a plynárenskom sektore, ktoré spojili svoje sily s výrobcami pôvodného zariadenia (výrobcami automobilov), aby vytvorili interoperabilnú a nediskriminačnú sieť nabíjacích staníc pre elektromobily, ktorá bude schodnou alternatívou k existujúcej sieti pre vozidlá so spaľovacími motormi. Konzorcium tvoria spoločnosti skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, E.ON Czech Republic, E.ON Hungary, E.ON Romania), spoločnosti skupiny MOL (zastupované pobočkami vo všetkých šiestich zúčastnených krajinách), Hrvatska elektroprivreda v Chorvátsku, PETROL (v Slovinsku a v Chorvátsku), Nissan a BMW.

Konzorcium NEXT-E bude podporovať národné plány v oblasti elektromobility a stratégiu rozširovania elektromobilov v regióne, ktorých cieľom je vyvíjať trvalo udržateľné riešenia nabíjania, posudzovať integráciu obnoviteľnej energie a zavádzať inovatívne podnikateľské procesy a spotrebiteľské balenia v záujme znižovania závislosti od ropy a prispievania k eliminácii emisií uhlíka v Európe. Bude úzko spolupracovať s ministerstvami dopravy, s Európskou komisiou a s politikmi s cieľom zabezpečiť, aby sa skúsenosti získané v rámci projektu využívali na účinné a súdržné zavádzanie infraštruktúry nabíjania elektromobilov.

Týmto projektom sa vytýči najlepšia stratégia a nákladovo najefektívnejšie prístupy k infraštruktúre nabíjania elektromobilov a využitia služieb, podporí sa zvyšovanie využívania elektromobilov v regióne, prepojí sa západ a celistvá Európa a poskytne sa nerušený a komfortný zážitok z jazdy na dlhé vzdialenosti pri 100 % využití elektriny. Podrobné plány sietí a štúdie v oblasti ICT vyústia do dvojfázového pilotného projektu využitia rýchlonabíjačiek a ultra nabíjačiek s výsledným konečným plánom prechodu na elektromobily v rámci európskej kohézie s príslušnými cestovnými mapami. Projektové činnosti sa začali v roku 2017 a vyvolali medzinárodnú aktivitu v trvaní niekoľkých rokov, ktorá by sa mala skončiť 31. decembra 2020.

Projekt NEXT-E bol vybraný na účely financovania agentúrou Európskej komisie s názvom INEA (Innovation and Networks Executive Agency – Výkonná agentúra pre inovácie a siete) prostredníctvom súťažných výziev na predkladanie návrhov spustených 13. októbra 2016.

Oficiálne hodnotenie znie takto: „Význam navrhovaných opatrení v ich skrátenej forme je veľmi veľký. Projekt propaguje elimináciu emisií uhlíka, trvalo udržateľnú mobilitu a intermodálnu pripojiteľnosť. Tieto opatrenia sú veľmi vyspelé a je predpoklad, že budú mať pozitívny účinok a že poskytnú výstupy vo forme pevného základu na rozhodovanie a stratégiu budúceho plného využívania siete nabíjacích staníc pre elektromobily vo východnej Európe.“ 

Investícia sa vykonala v rámci Connecting Europe Facility (CEF), ktorý predstavuje finančný mechanizmus EÚ na podporu infraštruktúrnych sietí. Komisia navrhuje investovať 2,7 miliardy EUR do 152 kľúčových dopravných projektov, ktoré podporia konkurencieschopnú, čistú a prepojenú mobilitu v Európe.

 

Zdroj: Transservice/Nissan

Foto: Nissan