Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Minimálna mzda v RAKÚSKU!

NOVINKA: 

18.06.2018 

Poslanci EP dnes v Štrasburgu neschválili kompromisnú dohodu o pravidlách pre vysielanie vodičov a ďalším pravidlám pre cestnú dopravu, ktorú pripravil výbor pre dopravu TRAN.

Všetko sa opätovne preskúma v júli s mnohými pozmeňovacími návrhmi, avšak môže sa stať, že parlament neschváli nič.

01.01.2018

Hodinová mzda splatná za činnosť vykonávanú v Rakúsku od 1. januára 2018 podľa rakúskeho minimálneho mzdového nariadenia sa zvýšila o  2,7% . Minimálna hodinová mzda v Rakúsku sa tak zmenila z 8,49€ na 8,72€. 

Vážení dopravcovia,

Od 1. januára 2017 zaviedlo Rakúsko kontrolu dodržiavania smernice o vysielaní pracovníkov, a výplaty minimálnej mzdy vodičom 8, 72 € na hodinu.

Zamestnávatelia budú mať od tohto dátumu povinnosť elektronicky hlásiť dočasný presun zamestnancov alebo skupiny zamestnancov na prácu v Rakúsku, a to pred prekročením hranice.

Zanedbanie tohto hlásenia sa pokutuje (peňažné pokuty až do 10 000 eur).

Spoločnosti, ktoré majú sídlo v členskom štáte EÚ alebo EHS alebo vo Švajčiarsku, musia nahlásiť

 • vyslanie alebo sprostredkovanie zamestnancov
 • pred začiatkom prác (pri vysielaní alebo sprostredkovaní mobilných pracovníkov v oblasti dopravy pred príchodom do Rakúska)
 • prostredníctvom elektronického formulára

Táto vyhláška je relatívne podobná už s existujúcim právnym predpisom v Nemecku MiLoG, vysielania zahraničných vodičov, ktorí majú nárok na minimálnu mzdu.

OTÁZKY A ODPOVEDE:

1.Kedy sa na vysielanie do Rakúska vzťahuje ohlasovacia povinnosť?

Keď

 • zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v štáte EHS alebo vo Švajčiarsku
 • vysiela svojich zamestnancov na splnenie pracovného výkonu do Rakúska,

je povinný nahlásiť to. Spravidla sa ohlasovacia povinnosť vzťahuje aj na krátkodobé cezhraničné pracovné úlohy. Povinnosť nahlasovania majú aj zamestnávajúci, ktorí vysielajú v zahraničí sprostredkovaných zamestnancov do Rakúska.

2.Existujú pre určité cezhraničné pracovné úlohy výnimky alebo povinnosti?

Áno, určité cezhraničné pracovné úlohy v malom rozsahu a s krátkym trvaním v rámci vysielania alebo skupinového sprostredkovania nepodliehajú rakúskym predpisom o minimálnej mzde, ohlasovacej povinnosti a mzdovej kontrole.

3.Kedy nastáva sprostredkovanie v Rakúsku s ohlasovacou povinnosťou?

Keď

 • spoločnosť „ponúkne“ („sprostredkuje“) svoje pracovné sily
 • zo zahraničia do Rakúska inej spoločnosti v Rakúsku na splnenie pracovných výkonov,

má táto spoločnosť (sprostredkovateľ) ohlasovaciu povinnosť.

Bez ohlasovacej povinnosti sú určité cezhraničné sprostredkovania v malom rozsahu a s krátkym trvaním.

4. Ktoré podklady musia mať pripravené zahraniční zamestnávatelia?

Vodiči by mali mať pri sebe:

 1. Kópia hlásenia o vyslaní – systém automaticky vygeneruje  transakčné číslo, ktoré je dokladom odoslania údajov. Tento súbor je potrebné vytlačiť a uložiť.
 • prípadné dodatočné hlásenia pracovníkov
 • predĺženie vyslania
 • hlásenie týkajúce sa zmien

2.  Podklady o prihlásení k sociálnemu poisteniu A1/E101, dokument o systéme sociálneho zabezpečenia A1 alebo výnimočne rovnocenné podklady v nemeckom jazyku Žiadosť o vydanie osvedčenia A1 aj s potvrdením príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia, že vyslaný alebo sprostredkovaný zamestnanec podlieha systému sociálneho zabezpečenia vysielajúceho štátu počas vyslania alebo sprostredkovania – vždy v nemeckom jazyku.

Túto povinnosť je možné splniť tak, že podklady o prihlásení do systému sociálneho zabezpečenia sú k dispozícii:

 • buď priamo na pracovisku, v prípade vyslania u kontaktnej osobe na pracovisku,
 • alebo v prípade vysielania u kontaktnej osoby mimo pracoviska (zamestnanci vysielajúceho zamestnávateľa alebo profesionálni zástupcovia strán)
 • alebo u profesionálneho účtovníka, advokáta alebo notára zastúpeného v Rakúsku (profesionálni zástupcovia strán)
 • alebo v pobočke v Rakúsku
 • alebo v rakúskej materskej alebo dcérskej spoločnosti toho istého koncernu.

Podklady o prihlásení do systému sociálneho zabezpečenia sa môžu nachádzať na týchto miestach mimo pracoviska vtedy, keď sa o tom predtým informovalo v hlásení o vysielaní alebo sprostredkovaní.

Pri vysielaní alebo sprostredkovaní mobilných zamestnancov v oblasti dopravy treba uchovávať podklady o prihlásení do systému sociálneho zabezpečenia vo vozidle.

Za porušenie povinnosti o uchovávaní dokumentu o systéme sociálneho zabezpečenia sa udeľujú právne sankcie (peňažné pokuty až do 10 000 eur).
3.  Mzdové podklady – mzdové podklady, z ktorých v každom prípade vyplýva, aká odmena prináleží a vypláca sa zamestnancom počas zamestnania v Rakúsku .

 • pracovná zmluva
 • mzdový hárok
 • doklady o výplate mzdy alebo doklady o bankovom prevode mzdy
 • mzdové záznamy – sú podklady, ktoré majú objasniť, ako a na základe čoho sa počítajú odmeny, príp. z čoho sa skladajú odmeny.
  Záznamy o mzde sú výplatné pásky, hárky o mzdovom účte, mzdové listy, prihlásenia a odhlásenia do/zo systému sociálneho zabezpečenia, účtové náklady o prídavkoch a príplatkoch, záznamy o nadčasoch, províziách, akordová práca a ostatné podklady výkonovo závislej odmeny.
 • záznamy o práci –  každého vyslaného zamestnanca.

Všetky mzdové podklady musia byť pripravené v nemeckom jazyku, s výnimkou pracovnej zmluvy, ktorú je potrebné predložiť v nemeckom alebo v anglickom jazyku.

Kto musí uchovať podklady a v akej forme?

Povinnosť uchovávania podkladov na pracovisku (mieste určenia) platí:

 • pri vysielaní zamestnávateľa vysielajúceho štátu,
 • pri sprostredkovaní zamestnávajúceho na práce v Rakúsku.

Mzdové podklady a záznamy o pracovnom čase treba mať pripravené aj vtedy, keď zamestnanie jednotlivých vyslaných alebo sprostredkovaných zamestnancov už bolo ukončené, ale iní pracovníci sú ešte zamestnaní.

5. Kedy musia byť pripravené podklady?

Podklady musia byť pripravené alebo elektronicky sprístupnené od začiatku práce počas celej doby vyslania alebo sprostredkovania. Pri vyslaní alebo sprostredkovaní mobilných zamestnancov v oblasti dopravy musia byť podklady k dispozícii v čase príchodu do Rakúska.

6. Akú odmenu dostávajú zamestnanci vyslaní do Rakúska?

Počas vyslania do Rakúska sa musí vyplatiť odmena minimálne v takej výške, ktorá je v Rakúsku stanovená zákonom, nariadením alebo kolektívnou zmluvou. Pre šku odmeny podľa rakúskej kolektívnej zmluvy je rozhodujúca konkrétna a reálna práca vyslaných zamestnancov do Rakúska: Ktorej kolektívnej zmluve by podliehal zahraničný zamestnávateľ, keby bola práca predmetom spoločnosti so sídlom v Rakúsku?
Od
stupňovanie podľa kolektívnej zmluvy sa určuje podľa kritérií v kolektívnej zmluve, podľa oblasti činnosti (napr. odborné alebo pomocné činnosti), podľa kvalifikácie a služobného času, príp. dĺžky činnosti.

K odmene patria obzvlášť

 • základná mzda,
 • špeciálne príplatky,
 • príplatky za nadčasy,
 • prídavky a príplatky,
 • prémie,
 • využívanie služobného auta na osobné účely,
 • honoráre,
 • diéty stanovené kolektívnou zmluvou, pokiaľ nie sú zamerané na náhradu, ale na vyrovnanie nevýhod, ktoré vznikajú vzdialenosťou od bežného prostredia,
 • náhrady za čas cestovania stanovené kolektívnou zmluvou, ktoré sa zamestnancovi vyplácajú za predpokladu, že jeho denné dochádzanie trvá viac ako hodinu.

K odmene nepatria ostatné finančné náhrady výdavkov (napr. príspevok za odjazdené kilometre, denné a nočné dávky, diéty).

Spoločnosť TRANSSERVICE bude pozorne denne sledovať všetky dostupné informácie a bude okamžite na všetky zmeny reagovať a informovať.

Pokiaľ máte záujem predísť sankciám A REGISTROVAŤ VAŠICH ZAMESTNANCOV, informujte sa o riešení na dole uvedených telefónnych číslach.

Váš team TRANSSSERVICE

TRANSSERVICE, s.r.o.
Z. Kodálya 1423/23
925 21 Sládkovičovo
Slovak republic

Telefón : +421 (0) 31 784 2352

Mobil:     +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

Email : transservice@transservice.sk