Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Máte v poriadku dokumenty k zákonu Loi Macron? Od 1.3.2019 budú sankcie likvidačné!

Vyššie sankcie za nesprávne vyslanie pracovníkov do Francúzska!

Francúzsky parlament zákonom 2018-771 z 5. septembra 2018 zaviedol do Zákonníka práce vysoké administratívne sankcie za porušenie vysielania pracovníkov. Zamestnávatelia môžu očakávať častejšie kontroly.

Aktualizovaný zákonník práce (Code du travail) v znení platnom od 1. marca 2019 stanovuje pokuty za každé porušenie predpisov pri vysielaní zamestnancov.

Vyššie sankcie a hromadenie pokút.

Uložená výška nesmie presiahnuť 4 000 EUR na jedného vyslaného zamestnanca a 8 000 EUR v prípade druhého porušenia do dvoch rokov od oznámenia prvej pokuty. Najväčšie ohrozenie zamestnávateľov spočíva v tom, že postúpi každý zo svojich zamestnancov rovnakým spôsobom, takže ak sa pri overovaní vyslanie jedného z nich zistí porušenie, znamená to, že rovnaké porušenie sa bude týkať aj ostatných.

Vyššie popísaná situácia môže viesť k kumulácii uložených sankcií, tj. obdržaní viac pokút až do výšky 4 000 EUR za porušenie pri vyslaní jedného pracovníka. K tomuto účelu francúzsky zákonník práce stanovuje maximálnu celkovú výšku pokuty, ktorá môže byť uložená zamestnávateľovi. Bohužiaľ to nezlepší situáciu, pretože táto suma nesmie prekročiť 500 000 EUR.

Pri posudzovaní výšky pokuty je potrebné vziať do úvahy okolnosti a závažnosť porušenia, spoluprácu s kontrolným orgánom a finančnej situácii zamestnávateľa. Aj tu však zamestnávateľ nie je v najlepšom postavení, keďže rozhodnutia možno napadnúť len pred správnym súdom a premlčacia lehota na správne konania týkajúce sa uloženej pokuty je dva roky od začiatku porušenia, kedy bol priestupok vykonaný.

Zdroj: trans.info

Foto: twitter

Skontrolujte si prosím platnosť  a správnosť dokumentov!

TRANSSERVICE ponúka najkomplexnejšie riešenie:

Náš servis zahŕňa:

  • Poskytnutie certifikátu pre vodičov s každým typom zmluvy.
  • Online riadenie dokumentov v priebehu platnosti certifikátu vodiča pre požadovaných nasledujúcich 18 mesiacov.
  • Poskytnutie všetkých potrebných dokumentov v prípade kontroly alebo v prípade, že Francúzske úrady požadujú iné informácie.
  • Spoločnosť TRANSSERVICE bude pozorne denne sledovať všetky dostupné informácie a bude okamžite na všetky zmeny reagovať a informovať,

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte na dole uvedených telefónnych číslach:

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

info@transservice.sk

TRANSSERVICE, s.r.o.
Zoltána Kodálya 1423/23
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika