Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Licencie CEMT na rok 2021 pre Veľkú Britániu a Severné Írsko

Ministerstvo dopravy a výstavby SR informovalo na svojej stránke o aktuálnom stave týkajúcej sa podávania žiadostí o licenciu CEMT pre Veľkú Britániu a Severné Írsko. 

Vzhľadom na to, že existuje stále šanca na dohodnutie pravidiel v oblasti nákladnej dopravy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, žiadame dopravcov, ktorí by potrebovali licenciu CEMT iba na prepravu tovaru medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, aby zatiaľ žiadosti o licenciu CEMT nepodávali.

Čakáme na výsledky rokovaní medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. V tejto súvislosti sme už alokovali časť licencií CEMT, ktoré budú určené na prepravu tovaru medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a podľa výsledkov z rokovaní rozhodneme o ich možnom uvoľnení. 

V prípade, že na prepravy tovaru medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska budú potrebné licencie CEMT, Ministerstvo dopravy a výstavby SR určí nový termín na podávanie žiadostí o licencie CEMT určené primárne na takéto prepravy. Nový termín na podávanie žiadosti o alokované množstvo licencii CEMT bude aj pre prípad, že na tieto prepravy nebudú potrebné licencie CEMT (t. j. uvoľnia sa dodatočne pre dopravcov na prepravy do iných štátov). Termín na prijímanie žiadosti o licenciu CEMT 15.11.2020 platí pre dopravcov, ktorí plánujú využitie licencií CEMT v rámci zmluvných štátov CEMT s výnimkou prepráv v súvislosti so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.

Dňa 31. 01. 2020 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska vystúpilo z Európskej únie.
Vystúpenie sa uskutočnilo riadeným spôsobom na základe Dohody o vystúpení, ktorá je právnym rámcom a definuje vysporiadanie doterajších záväzkov. Od 1. 2. 2020 začalo plynúť prechodné obdobie, ktoré potrvá do 31. 12. 2020. Prechodné obdobie je určené na dohodu pravidiel medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska v oblasti colnej únie a voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu. Jednou z priorít v rámci voľného pohybu tovaru je úprava vzťahov v nákladnej medzinárodnej doprave. Rokovania medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska naďalej pokračujú, z tohto dôvodu čakáme na výsledky týchto rokovaní, ktoré sú mimoriadne dôležité pre oblasť nákladnej medzinárodnej dopravy.

Ak budú upravené vzťahy v oblasti dopravy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, bude možné naďalej vykonávať prepravu tovaru iba prostredníctvom licencie Spoločenstva. Ak vzťahy upravené nebudú, bude možné vykonávať prepravu prostredníctvom licencií CEMT. Na webovom sídle ministerstva bol zverejnený oznam o prijímaní žiadosti o licenciu CEMT na rok 2021, ktoré by mali byť podané v termíne do 15. 11. 2020. Žiadosť je možné zaslať poštou, alebo priniesť osobne do podateľne ministerstva (pri obidvoch možnostiach platí pečiatka podateľne, alebo pošty), najneskôr do 15. 11. 2020.

Vzhľadom na to, že existuje stále šanca na dohodnutie pravidiel v oblasti nákladnej dopravy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, žiadame dopravcov, ktorí by potrebovali licenciu CEMT iba na prepravu tovaru medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, aby zatiaľ žiadosti o licenciu CEMT nepodávali. Čakáme na výsledky rokovaní medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Podľa výsledkov rokovaní Ministerstvo dopravy a výstavby SR určí nový termín na podávanie žiadostí o licencie CEMT určené na prepravu tovaru medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Túto informáciu budeme aktualizovať podľa výsledkov rokovaní medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.

Zdroj: mindop.sk