Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Francúzsko – značenie tzv. „Mŕtvych uhlov“ na vozidle

Od 1. januára 2021 platí vo Francúzsku povinnosť pre vozidlá s celkovou povolenou hmotnosťou nad 3,5 t (nákladné i osobné), mať na vozidle vyznačené tzv. „Mŕtvy uhol„, a to takým spôsobom, aby spĺňal čo najväčšiu viditeľnosť, najmä pre cyklistov, chodcov a užívateľov osobných dopravných prostriedkov a značenie bolo viditeľné zo strán aj zozadu vozidla.

Nariadenie sa vzťahuje aj na vozidlá registrované v zahraničí. Výnimku majú poľnohospodárske a lesnícke vozidlá a vozidlá zimnej údržby, služobné vozidlá správy ciest a diaľnic.

Za nedodržanie povinnosti môže byť udelená pokuta vo 4. triede.

Napríklad pre súpravu ťahač s návesom je potrebná 6 samolepiek.

Umiestnenie značiek na vozidle:

označenia musia byť viditeľné za všetkých okolností a súčasne nesmie obmedzovať viditeľnosť regulačných tabuliek a značiek vozidlá, svetelných a signalizačných zariadení a nesmie zasahovať do zorného poľa vodiča. Značenie nesmie byť umiestnené na sklenených častiach vozidla.

Znázornenie polohy značiek na vozidle:

značenie musí byť na motorovom aj prípojnom vozidle;
všetky značky na vozidle musia byť umiestnené v predpísanej výške meranej od zeme: minimálne 0,90 a maximálne 1,50 m; na prednej časti vozidla budú umiestnené na ľavej i pravej strane vo vzdialenosti do jedného metra od prednej časti vozidla, u návesov je vzdialenosť od jedného metra za čapom prípojného vozidla; v zadnej časti vozidla bude značka umiestnená napravo od stredovej osi.

Inštruktážne video :