Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE: Nezmeškajte vrátenie sanitárnej dane v Španielsku

Vážení dopravcovia,

dovoľte nám informovať Vás o aktuálnom vývoji v otázke možnosti získavaní neoprávnene inkasovanej dane „centimov sanitario“ v Španielsku v rokoch 2002-2012. Rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie bola označená táto daň ako odporujúce európskemu právu a španielskemu štátu bola uložená povinnosť všetky prijaté platby navrátiť. Transservice je od zverejnenia tohto rozsudku v kontakte s poprednými španielskymi daňovými a právnymi kanceláriami za účelom zaistenia spolupráce v predkladaní žiadostí o navrátení sumy prostriedkov na svojich zákazníkov. Dá sa totiž predpokladať, že sa španielske úrady s ohľadom na dopad do verejných rozpočtov budú snažiť čo najviac žiadostí zamietať. Z tohto dôvodu považujeme za absolútne nevyhnutné spolupracovať so španielskymi špecialistov, ktorí budú schopní rýchlo reagovať na prípadné výzvy a ďalšie požiadavky príslušných úradov. Nižšie uvádzame odpovede na najčastejšie kladené otázky. Všetky uvádzané informácie sú aktuálne ku dňu rozoslanie tejto správy.

DO KEDY JE NUTNÉ ŽIADOSTI PREDLOŽIŤ?

Žiadosť za obdobie od 1. apríla 2012 do 31. 12. 2012 je nutné predložiť najneskôr do 20. júla 2016. Aby sa žiadosti stihli včas spracovať a odoslať, bude nevyhnutne nutné mať všetko pripravené najneskôr do konca júna.

AKÉ FAKTÚRY JE MOŽNÉ UPLATNIŤ?

Základným predpokladom pre spracovanie žiadosti je existencia originálov daňových dokladov preukazujúcich zaplatenie príslušnej dane. Kým u niektorých faktúr je táto daň priamo vyčíslená (prípadne je aspoň uvedené, že je zahrnutá), u iných o nej nie je žiadna zmienka. Podľa posledných informácií by však táto skutočnosť nemala byť rozhodujúca pre posúdenie žiadosti. V prípade, že originály faktúr nie sú k dispozícii, je možné skúsiť uplatniť aj kópie, tu však existuje určité riziko zamietnutie žiadosti. Nárokovať je možné nielen z faktúr za palivové karty, ale aj z dokladov platených v hotovosti či platobnou kartou, ak obsahujú všetky náležitosti faktúr. Všeobecne možno povedať, že podmienky akceptácie dokladov sú rovnaké ako v prípade vrátenia dane z pridanej hodnoty za príslušné obdobie.

AKÉ SÚ refundácie za rôzne obdobia?

Hodnota refundácie sa skladá z celoštátnej sadzby (druhý riadok tabuľky) a lokálne sadzby. Výšku sadzieb v jednotlivých rokoch a konkrétnych oblastiach zobrazuje nasledujúca tabuľka (jedná sa o centy z litra):

OBLASŤ 2010 2011 2012

Celoštátna 2,4 2,4 2,4

Andalúzia 0 – 2,4 2,4 2,4 – 4,8

Astúria 2 2 2

Baleárske ostrovy 0 0 0 – 4,8

Kantábria 0 0 0 – 4,8

Kastília – La Mancha 2,4 2,4 2,4 – 4,8

Kastília a León 0 0 0 – 4,8

Katalánsko 2,4 2,4 2,4 – 4,8

Extremadura 0 2 2 – 4,8

Galícia 1,2 1,2 1,2

Madrid 1,7 1,7 1,7

Murcia 0 1,2 1,2 – 4,8

Navarra 0 0 0 – 2,4

Valencia 1,2 1,2 1,2 – 4,8

AKO MÁM ĎALEJ POSTUPOVAŤ?

V tejto chvíli odporúčame začať pripravovať originály daňových dokladov za príslušné obdobie a v prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktovať.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností sme Vám plne k dispozícii.
TRANSSERVICE, s.r.o.
Zoltána Kodálya 1423/23
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika

Tel.: +421 (0) 31 784 2353

Email: info@transservice.sk