Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dachser: Cesta k trvalej udržateľnosti vďaka bezpapierovej logistike

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb Dachser Slovakia zaviedol bezpapierový interný tok dokumentov. V súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja sú odteraz interné materiály, fakturácia s centrálou a ďalšie dokumenty a podklady zasielané v elektronickej podobe. Spoločnosť tak nadviazala na zavedenie elektronickej fakturácie s externými dodávateľmi, ktorú implementovala v minulom roku, a urobila ďalší krok k bezpapierovej logistike.

Medzinárodné skúsenosti logistického providera Dachser dokazujú, že svetovým trendom v dobe internetu a takmer neobmedzených možností elektronickej komunikácie a prenosu dát sú bezpapierové externé aj interné dátové toky. Takzvaná Dachser bezpapierová logistika umožňuje zredukovať spotrebu papiera na najnutnejšie minimum, čo so sebou nesie nielen významný ekologický aspekt, ale súčasne šetrí aj náklady na administratívu a tlač a v neposlednom rade tiež významne zrýchľuje komunikačné procesy. Výhodou je aj úspora priestoru, pretože všetky dokumenty sú uchovávané v elektronickom archíve.

„Digitalizácia toku interných materiálov je logickým pokračovaním našej stratégie smerujúcej k bezpapierovej logistike, ktorú sme zahájili už v minulom roku vo forme elektronickej fakturácie s našimi dodávateľmi. Táto výrazne prispela k zrýchleniu a väčšej transparentnosti účtovných procesov a znížila náklady na administratívu, tlačoviny aj poštovné,“ vysvetľuje Roman Stoličný, managing director a člen predstavenstva Dachser Slovakia, a dodáva, „našim zákazníkov priniesla zrýchlenie komunikačných procesov a väčšiu transparentnosť. Tento krok je zároveň plne v súlade s Dachser princípmi trvalo udržateľného rozvoja.“

Zdroj: Transservice/Dachser

Foto: Dachser