Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Balík mobility: Parlament prijal zásadnú reformu v oblasti cestnej dopravy

Dopravné spoločnosti sa tešia na konečné rozhodnutie o novom regulačnom balíku, ktorý môže zásadne zmeniť pravidlá dopravného trhu. Balík mobility iniciovala Európska komisia vo svojom pracovnom programe na rok 2017 „Európa v pohybe“. Bola vytvorená s cieľom zlepšiť pracovné podmienky a bezpečnosť vodičov a zabezpečiť spravodlivosť a efektívnosť trhu. Počas týchto posledných dní, od 8. do 10. júla 2020, Európsky parlament, Európska rada a Európska komisia s konečnou platnosťou prijali konečnú verziu nariadení o balíku mobility, ktorá sa bude vykonávať v nasledujúcich mesiacoch. Nové pravidlá týkajúce sa vysielania vodičov, časov jazdy a odpočinku vodičov, ako aj lepšieho vymáhania pravidiel týkajúcich sa kabotáže, teda prepravy v rámci členského štátu dočasne zabezpečovanej dopravcom z inej krajiny EÚ po vyložení cezhraničného prevážaného nákladu, majú ukončiť narúšanie hospodárskej súťaže v sektore cestnej dopravy a zabezpečiť lepšie pracovné podmienky pre vodičov.

Jasné pravidlá vysielania vodičov a zabezpečenie rovnakej mzdy

Reforma prináša jasný právny rámec, ktorý by mal zamedziť rozdielnym prístupom jednotlivých členských štátov k vodičom spoza ich hraníc a zabezpečiť všetkým vodičom spravodlivú odmenu. Pravidlá týkajúce sa vysielania vodičov sa budú vzťahovať na kabotážnu a medzinárodnú prepravu s výnimkou tranzitnej, bilaterálnej prepravy a bilaterálnej prepravy s dvoma dodatočnými nakládkami alebo vykládkami tovaru.

Aké budú dôsledky pre sektor dopravy?

Cieľom balíka mobility je modernizovať, nahradiť a zlúčiť ustanovenia upravujúce pravidlá vysielania v odvetví cestnej dopravy zabezpečením primeraných pracovných podmienok pre vodičov a harmonizáciou administratívnych požiadaviek a prístupu na trh cestnej dopravy.

Aké sú kľúčové body balíka mobility?

 • Zákony o minimálnej mzde sa stávajú záväznými pre všetky krajiny Európskej únie. Napríklad, ak jedna z dopravných spoločností EÚ vysiela svojho vodiča do práce v inej krajine EÚ, bude mu musieť platiť rovnakú mzdu ako miestnemu vodičovi.
 • Na medzinárodné operácie cestnej dopravy sa budú vzťahovať nové pravidlá vysielania s výnimkou dvojstranných operácií prepravy tovaru a cestujúcich a tranzitu.
 • Návrat vodiča do krajiny pôvodu bude povinný každé 4 týždne počas každého obdobia 3 alebo 4 po sebe nasledujúcich pracovných týždňov.
 • Pravidelný týždenný čas odpočinku (viac ako 45 hodín) sa čerpá na vhodnom ubytovacom mieste a je platené zamestnávateľom
 • Tachografy, ktoré sa stanú povinnými pre všetky typy vozidiel t.j. včítane dodávok / ľahké úžitkové vozidlá s hmotnosťou od 2,5 do 3,5 ton, to bude súčasne znamenať, že aj na malých prevádzkovateľov dopravy sa budú vzťahovať normy EÚ,
 • Povinnosť vrátiť nákladné vozidlo do sídla spoločnosti každých osem týždňov
 • S cieľom bojovať proti schránkovým spoločnostiam preukázať to, že  dopravné spoločnosti majú svoju hlavnú činnosť v krajine usadenia:
  – účinné a stabilné sídlo v členskom štáte
  – primerané finančné postavenie
  – požadovanú odbornú spôsobilosť

Ďalší postup

Parlamentom schválené právne akty musia byť pred vstupom do platnosti zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. K zverejneniu by malo dôjsť v nasledujúcich týždňoch.

Pravidlá týkajúce sa doby odpočinku vrátane návratu vodičov do ich domovskej krajiny sa budú uplatňovať 20 dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Kedy sa budú uplatňovať nariadenia týkajúce sa balíka mobility?

Nariadenia sa začnú uplatňovať 18 mesiacov po ich uverejnení.  NAJBLIŽŠÍCH 18 MESIACOV (01.01.2022) SA PODMIENKY NEMENIA. VŠETKY DOPOSIAĽ PLATNÉ PREDPISY O VYSIELANÍ PRACOVNÍKOV OSTÁVAJÚ V PLATNOSTI.

Nariadenie upravujúce návrat nákladných vozidiel a prístup na trh nadobudne účinnosť 18 mesiacov po vstupe do platnosti.